MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

עיר בטוחה Safe-City

במה שחשוב אכן להבין היא השורה התחתונה בה מתקבלת עיר ללא אלימות עדה ביטחון עירוני לתושבים.

מקרי הפשיעה בישראל עולים בלווית השנים ואף חומרתם גבוהה מבעבר.

MRS תקשורת מחשבים סיימה לאחרונה להטמיע מערכת טמ"ס לישוב גדול בנגב. בכל בוקר באותו אנו פותחים את שלושתכם עיתוני היום השונים אנחנו עדים לאלימות רבה ומתגברת.

המערכת כוללת שידור ענק פס למרחק השייכת ל 40 קילומטר ומצלמות המאפשרות מעקב אוטומטי לאחר דמות חשודה והבטחה לעיר ללא אלימות. פרויקט חדש ומבטיח בשם עיר בטוחה מרשת איזורים נרחבים עצמה במצלמות אבטחה מיוחדות המסוגלות לשדר את התמונה למרחק רב לחדר בקרה בעצמותו עוקבים אחר הנעשה.

מרכז העצבים השייכת ל המערכת הוא חדר שליטה ובקרה המאפשר פריסה כיכר ועקיבה מדויקת בחברותא עם מערך הקלטה למקרה בהן צריכים לשמש ראיות. עיר ללא אלימות? כאן ועכשיו