MRS פתרונות תקשורת מתקדמים

077-4118111

פרוייקט תקשורת אלחוטית

תפוחי בראשית התקינה מערכת של MRS לפתרונות מתקדמים של תקשורת אלחוטית לטווח של 30 קילומטר!